1016

- "COTE MAGAZINE" n, 243 agosto - Monaco - Francia